Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Jak to u nás chodí | Mateřská škola Klopina
DISTANČNÍ VÝUKA

Jak to u nás chodí

Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace. Je přizpůsoben heterogenní skupině dětí. Děti mladší se od starších rychleji učí novým dovednostem, starší děti se učí ohleduplnosti k mladším. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjí sociální vztahy a prosociální vlastnosti, což patří k našim hlavním cílům. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.

6:30 – 8.00

Příchody dětí, volné hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí,zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost,která je zajímá a uspokojuje.

8:00 – 8:30

Komunitní kruh, pohybová chvilka

Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi zúčastěnými. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, říkadel, poslech pohádek, řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech. Cílem pohybové chvilky je zlepšovat tělesnou zdatnost dětí, rozvíjet pohybové dovednosti, fyzické zdraví, psychické uvolnění. Při cvičení zařazujeme chůzi, běh, lezení, poskoky, zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, pohybové hry.

8:30 – 9:00

Svačina

Po hygieně se chystáme na svačinu. Děti se obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla, druh a množství nápojů podle vlastního uvážení.

9:00 – 9:30

Činnosti na dané téma

Děti mají možnost pracovat ve skupinách i individuálně, podle svého zájmu, schopností. Vybírají si z připravené nabídky hry, činnosti a úkoly k danému tématu. Školáci pracují ve skupině, kde společně řeší různé úkoly, učí se samostatnosti a potřebným návykům pro život ve škole (přiměřenou dobu se soustředit, dokončit práci, reagovat na pokyn). Hodnotící kruh Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvíjí souvislé vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

9:30 – 11:30

Pobyt venku

K pobytu venku využíváme především naši pěknou zahradu. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky do okolí bývají spojené s tématem dne. Umožňují poznávat naši vesnici, její okolí. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby, ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. Každé dítě má možnost jíst svým tempem.

12:30 – 14:00

Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v MŠ celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku na svou postýlku, mohou mít u sebe svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu a pak některé usínají,ostatní odpočívají.

14:00 – 16:00

Vstávání, hygiena, odpolední svačina, odpolední činnosti

Děti si vybírají činnosti podle vlastní volby, při pěkném počasí na zahradě, jinak ve třídě a všichni se už těší na svoji mamku a taťku.

Máte-li dotaz, napište nám

Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře.
Nezapomeňte prosím uvést přesné kontaktní informace, děkujeme.

Ochrana proti Spamu

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.